1. Algemene Voorwaarden Albertronic BV

In dit document vindt u de Algemene Voorwaarden van Albertronic BV. Allereerst is het goed om u daarvan op de hoogte te stellen Albertronic BV wijst hierbij de Algemene Voorwaarden van andere partijen af.

 Uitleg van definities in deze Algemene Voorwaarden:

 • Aannemer: Privé bedrijf[1] Albertronic, vanaf nu aangeduid als Albertronic.
 • Cliënt: Elke natuurlijke persoon of onderneming die diensten afneemt van Albertronic of met wie Albertronic onderhandelt over het sluiten van een deal/Overeenkomst.
 • Overeenkomst: Iedere Overeenkomst die tussen Albertronic en de Klant tot stand is gekomen/gesloten, ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand is gekomen.
 • Geschreven communicatie: Elke vorm van communicatie die niet mondeling plaatsvindt. Digitale communicatie[2] is daarom opgenomen in deze beschrijving.

2. Toepasselijkheid

 • De Algemene Voorwaarden van Albertronic zijn van toepassing op iedere aanbieding van en Overeenkomst met Albertronic of tussen Albertronic en een Klant waarop Albertronic deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De Algemene Voorwaarden van Albertronic zijn van toepassing, ongeacht de algemene voorwaarden van de Klant: deze worden in beginsel afgewezen. Alleen in situaties waarin partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen dat de Algemene Voorwaarden van Albertronic niet van toepassing zijn, zijn de Algemene Voorwaarden van Albertronic niet van toepassing.

3. Prijzen

 1. De prijs voor de te leveren goederen en/of diensten is de prijs zoals vermeld in het aanbod van Albertronic, in de per e-mail verzonden prijslijst. Gedurende de in het aanbod aangegeven termijn worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd zonder dat de Klant daarvan op de hoogte wordt gesteld.
 2. De door Albertronic genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

4. De Overeenkomst

 1. Wanneer Albertronic kennis heeft gemaakt met een potentiële klant, en Albertronic besluit deze klant op te nemen in het klantenbestand, zal een lijst met goederen en prijzen naar de Klant worden gemaild. Wanneer Klant vervolgens een bestelling plaatst (op basis van deze per e-mail gemailde lijst), wordt er per e-mail een orderbevestiging verzonden door Albertronic. Deze wijze van sluiten van een Overeenkomst sluit nimmer andere vormen van het sluiten van een Overeenkomst tussen Albertronic en Klant uit.
 2. De Overeenkomst tussen Albertronic en Klant komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 BW). Dit kan zowel schriftelijk als mondeling worden vastgelegd, met inachtneming van de definitie die in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden wordt gegeven aan “Overeenkomst”.[1]
 3. Medewerkers van Albertronic of door Albertronic ingeschakelde derden kunnen geen bindende Overeenkomst met de Klant aangaan. Toezeggingen (mondeling of schriftelijk) binden Albertronic niet totdat en voor zover deze zijn bevestigd door een bevoegde vertegenwoordiger van Albertronic.
 4. De tussen Albertronic en Klant gesloten Overeenkomst(en) hebben in beginsel geen vaste looptijd.
 5. Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst(en) met Albertronic kunnen uitsluitend schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.
 6. De productie van bestelde artikelen door Klant bij Albertronic start nadat de bestelling is geplaatst en bij Albertronic is aangekomen.
 7. Voor eenmalige opdrachten gelden dezelfde procedures als beschreven in de Algemene Voorwaarden.

[1] Voor de volledigheid: Uitspraken, inclusief mededelingen, kunnen in iedere vorm worden gedaan en in iedere gedraging worden ingebed (zie artikel 3:37 BW).

5. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Albertronic garandeert te allen tijde dat geleverde goederen voldoen aan de Overeenkomst. De uiteindelijke beoordeling of de door Albertronic geleverde goederen en diensten aan de Overeenkomst beantwoorden, is aan Albertronic.
 2. Indien Albertronic dit, om welke reden dan ook, noodzakelijk acht, wordt de Klant verzocht vooruit te betalen; waarna het werk begint. In andere gevallen dan hierboven beschreven zal Albertronic de productiewerkzaamheden starten zodra de bestelling van de Klant binnen is.
 3. Indien Albertronic dit noodzakelijk acht, zal Albertronic reparatiewerkzaamheden uitvoeren die onder de reikwijdte van de Overeenkomst vallen. In sommige gevallen kunnen deze reparatiewerkzaamheden voor de Klant onder de toepasselijke garantie vallen. De beoordeling of bepaalde reparatiewerkzaamheden onder de geldende garantie vallen, is altijd aan Albertronic.
 4. Albertronic is gerechtigd bij herstelwerkzaamheden kosten in rekening te brengen bij de Klant, wanneer Albertronic dit noodzakelijk acht.
 5. In principe zal Albertronic geen restitutie aan de Klant uitvoeren, tenzij Albertronic dit gerechtvaardigd en noodzakelijk acht.
 6. Albertronic zal bij de uitvoering van de Overeenkomst met Klant steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Bij de uitvoering van de Overeenkomst handelt Albertronic in overeenstemming met de op dat moment geldende professionele standaarden. Deze professionele normen kunnen van tijd tot tijd veranderen, ook als gevolg van technologische ontwikkelingen.
 7. Albertronic kan de Overeenkomst met de Klant op ieder moment opzeggen. Dit betekent dat Albertronic niet meer voor de Klant produceert en zodra dit mogelijk is, zal Albertronic stoppen met het versturen van prijslijsten (vermeld in artikel 3.1) naar de Klant. Indien Albertronic na beëindiging van de Overeenkomst echter per ongeluk de prijslijst alsnog toestuurt, kan de Klant geen aanspraak maken op productiewerkzaamheden, goederen of andere diensten van Albertronic.
 8. Klant heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst op te zeggen. Bestaande rechtsverhoudingen tussen Albertronic en Klant dienen in dit geval afgewikkeld te worden. Zie onder meer artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden.

6. Leveringsclausules

 1. De levertijd/termijn van door Klant bestelde artikelen bedraagt in beginsel 2 tot 3 dagen, maar de levertijd staat niet vast. De levering kan op elk moment worden uitgesteld. Is er vertraging bij een bestelling? Er geldt dan geen vaste levertijd.
 2. Indien de bezorging vertraging ondervindt, wordt de klant hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte gesteld.
 3. Levering vindt plaats zodra de productie is voltooid.

7. Betalingsvoorwaarden

 1. Wanneer Klant voor de eerste keer een bestelling bij Albertronic plaatst, dient betaling vooraf te geschieden. Na een succesvolle eerste bestelling/betaling wordt eveneens de procedure gevolgd zoals beschreven in artikel 7.2.
 2. De factuur voor de geleverde goederen wordt gelijktijdig met de levering van de bestelling door de Klant verzonden. Voor deze factuur geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 3. Bij creditcardbetalingen wordt de betaling vooraf gevraagd, of bij verzending van de bestelling naar de Klant. Voor betaling met creditcard worden bovendien extra kosten in rekening gebracht door Albertronic, aangezien deze extra kosten ook door Albertronic betaald moeten worden.
 4. Wanneer de factuur niet binnen de betalingstermijn zoals beschreven in artikel 7.2 is betaald, volgt een eerste betalingsherinnering. De betaaltermijn voor deze herinnering bedraagt 14 dagen. Bij deze eerste betalingsherinnering wordt Klant geïnformeerd over de administratiekosten (€ 30,00) die bij een tweede betalingsherinnering in rekening worden gebracht.
 5. Indien de factuur na de eerste betalingsherinnering niet is betaald, volgt een tweede betalingsherinnering. De betalingstermijn voor de tweede betalingsherinnering bedraagt 5 werkdagen. Ook bij deze tweede herinnering worden de administratiekosten aan de Klant in rekening gebracht, conform artikel 7.4.
 6. Indien de tweede betalingsherinnering niet door Klant is betaald, zal Albertronic de nodige stappen ondernemen om de wettelijk toegestane kosten aan Klant in rekening te brengen. Indien nodig wordt een derde partij ingeschakeld om openstaande bedragen te innen.

8. Wettelijke rente/buitengerechtelijke kosten

 1. Bij niet tijdige betaling van openstaande facturen is Albertronic bevoegd wettelijke rente, conform het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen; in rekening te brengen vanaf de dag waarop het verzuim in de Overeenkomst is ontstaan.
 2. De buitengerechtelijke kosten die Albertronic (of een ingeschakelde derde) maakt, kunnen aan de verschuldigde Klant in rekening worden gebracht.

9. Aansprakelijkheid

 1. Bij levering van ontsteking(en): Albertronic levert ontsteking(en) aan Klant. Gezien de aard van de doelstelling(en) waarvoor deze ontsteking wordt gebruikt (onder meer auto's met relatief oude bouwjaren) kan Albertronic in beginsel niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade en andere schade.
 2. De bewijslast ten aanzien van complicaties bij door Albertronic uitgevoerde ontsteking(en) ligt altijd bij de Klant. De beoordeling of de onderbouwing van een eventuele tekortkoming aan de zijde van Albertronic voldoende is, is altijd aan Albertronic. Bij deze beoordeling werkt en beoordeelt Albertronic steeds volgens de geldende beroepsnormen en conform de maatstaf van redelijkheid en billijkheid.
 3. Bij levering van een “Batterijmanagementsysteem”: Het BMS is bedoeld om ondersteuning te geven aan bestaande batterij(en) van Klant. Dit Battery Management Systeem regelt het laden/ontladen van de batterijen bij de klant in goede banen. Vanwege de aard van het product, ondersteund door het Battery Management System, kan de batterij (vaak krachtige apparaten) door Albertronic worden ondersteund nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade of complicaties wanneer Klant gebruik maakt van het Batterijmanagementsysteem.
 4. Indien leveringen niet bij de Klant worden afgeleverd: De verantwoordelijkheid bij deze gebeurtenissen ligt altijd bij de koeriersdienst. Albertronic kan in dergelijke gevallen nimmer aansprakelijk worden gesteld.

10. Auteursrechtreglement met betrekking tot Albertronic

 • Bij het gebruik van afbeeldingen en andere vormen van inhoud in prijslijsten en/of op de website zorgt Albertronic ervoor dat dit gebeurt in overeenstemming met de geldende auteursrechtwetgeving.

11. Klachten en de afhandeling daarvan

 1. Wanneer de Klant een klacht (of klachten) heeft over de producten/artikelen van Albertronic, dient deze klacht (deze klachten) duidelijk en volledig omschreven te worden. Van de Cliënt wordt verwacht dat hij de klachten duidelijk en volledig kan omschrijven, gegeven de geldende professionele normen.
 2. De Klant dient een klacht (klachten) over gebrekkige producten of diensten binnen bekwame tijd bij Albertronic in te dienen. Dit is nadat de Klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. In het kader van deze bepaling/artikel is een kennisgeving binnen een maand tijdig.
 3. Ook bij klachten is het de Klant nimmer toegestaan bedragen te verrekenen met de factuur van Albertronic. De klant is niet toegestaan om het factuurbedrag dat aan Albertronic moet worden betaald te verlagen. De bevoegdheid om factuurbedragen te verlagen ligt altijd en uitsluitend bij Albertronic.
 4. De Klant dient Albertronic altijd in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van klachten en, indien zulks door Albertronic wordt besloten, zorg te dragen voor vervanging of herstel van de geleverde goederen.
 5. De beoordeling of een gebrek voor vergoeding van kosten in aanmerking komt, ligt altijd bij Albertronic.
 6. In geval van gebrekkige producten/artikelen of diensten waarover de Klant heeft geklaagd, zal Albertronic binnen redelijke grenzen; zorgen voor reparatiewerkzaamheden.
 7. De beoordeling of wat in artikel 11.6 van deze Algemene Voorwaarden is beschreven “binnen redelijke grenzen” ligt, is aan Albertronic. Uiteraard betracht Albertronic de nodige zorgvuldigheid bij deze beoordeling.
 8. De Klant wordt geacht bepaalde kennis te hebben over hoe op deze wijze met producten om te gaan, en door Albertronic te worden behandeld. Dit is de verantwoordelijkheid van de Klant.

12. Vertrouwelijkheid

 • De Klant en Albertronic zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of uit andere bron hebben verkregen; in het kader van de Overeenkomst tussen de Klant en Albertronic. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door één van de partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 • Albertronic conformeert zich aan de geldende privacywetgeving (AVG). Bekijk de privacyverklaring hier (hyperlink) van Albertronic.

14. Betekenis en interpretatie van de Algemene Voorwaarden

 • Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter van enige bepaling uit de Overeenkomst en de Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, zal de betreffende bepaling in ieder geval een evenveel overeenkomstige betekenis hebben wat betreft de inhoud en strekking van de overeenkomst. de betekenis, zodat deze kan worden toegepast.

15. Omvang na beëindiging Overeenkomst

 • De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een Overeenkomst van kracht blijven, blijven daarna van toepassing en van kracht; en beide partijen (Albertronic en de Klant) blijven hieraan gebonden.

16. Tegenstrijdige clausules

 • Indien deze Algemene Voorwaarden en de orderbevestiging tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de orderbevestiging opgenomen voorwaarden, indien een uitdrukkelijke orderbevestiging is afgegeven. In alle overige gevallen zijn deze Algemene Voorwaarden leidend.

17. Toepasselijk recht

 • Op alle Overeenkomsten tussen Albertronic en Klant is Nederlands recht van toepassing.

18. Bevoegde rechtbank

 • De Rechtbank Rotterdam (afdeling civiele zaken) is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Albertronic de bevoegdheid een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, indien de Rechtbank Rotterdam niet bevoegd is van het geschil kennis te nemen.