1. Algemene Voorwaarden Altronic BV

In dit document vindt u de Algemene Voorwaarden van Altronic BV Allereerst is het goed om u daarvan op de hoogte te stellen Altronic BV wijst hierbij de Algemene Voorwaarden van andere partijen af.

 Uitleg van definities in deze Algemene Voorwaarden:

 • Aannemer: Privé bedrijf[1] Altronic, vanaf nu aangeduid als Albertronisch.
 • Cliënt: Elke natuurlijke persoon of onderneming die diensten afneemt van Altronic of met wie Altronic onderhandelt over het sluiten van een deal/Overeenkomst.
 • Overeenkomst: Iedere Overeenkomst die tussen Altronic en de Klant tot stand is gekomen/gesloten, ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand is gekomen.
 • Geschreven communicatie: Elke vorm van communicatie die niet mondeling plaatsvindt. Digitale communicatie[2] is daarom opgenomen in deze beschrijving.

2. Toepasselijkheid

 • De Algemene Voorwaarden van Altronic zijn van toepassing op iedere aanbieding van en Overeenkomst met Altronic of tussen Altronic en een Klant waarop Altronic deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De Algemene Voorwaarden van Altronic zijn van toepassing, ongeacht de algemene voorwaarden van de Klant: deze worden in beginsel afgewezen. Alleen in situaties waarin partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen dat de Algemene Voorwaarden van Altronic niet van toepassing zijn, zijn de Algemene Voorwaarden van Altronic niet van toepassing.

3. Prijzen

 1. De prijs voor de te leveren goederen en/of diensten is de prijs zoals vermeld in het aanbod van Altronic, in de per e-mail verzonden prijslijst. Gedurende de in het aanbod aangegeven termijn worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd zonder dat de Klant daarvan op de hoogte wordt gesteld.
 2. De door Altronic genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

4. De Overeenkomst

 1. Wanneer Altronic kennis heeft gemaakt met een potentiële klant, en Altronic besluit deze klant op te nemen in het klantenbestand, zal een lijst met goederen en prijzen naar de Klant worden gemaild. Wanneer Klant vervolgens een bestelling plaatst (op basis van deze per e-mail gemailde lijst), wordt er per e-mail een orderbevestiging verzonden door Altronic. Deze wijze van sluiten van een Overeenkomst sluit nimmer andere vormen van het sluiten van een Overeenkomst tussen Altronic en Klant uit.
 2. De Overeenkomst tussen Altronic en Klant komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 BW). Dit kan zowel schriftelijk als mondeling worden vastgelegd, met inachtneming van de definitie die in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden wordt gegeven aan “Overeenkomst”.[1]
 3. Medewerkers van Altronic of door Altronic ingeschakelde derden kunnen geen bindende Overeenkomst met de Klant aangaan. Toezeggingen (mondeling of schriftelijk) binden Altronic niet totdat en voor zover deze zijn bevestigd door een bevoegde vertegenwoordiger van Altronic.
 4. De tussen Altronic en Klant gesloten Overeenkomst(en) hebben in beginsel geen vaste looptijd.
 5. Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst(en) met Altronic kunnen uitsluitend schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.
 6. De productie van bestelde artikelen door Klant bij Altronic start nadat de bestelling is geplaatst en bij Altronic is aangekomen.
 7. Voor eenmalige opdrachten gelden dezelfde procedures als beschreven in de Algemene Voorwaarden.

[1] Voor de volledigheid: Uitspraken, inclusief mededelingen, kunnen in iedere vorm worden gedaan en in iedere gedraging worden ingebed (zie artikel 3:37 BW).

5. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Altronic garandeert te allen tijde dat geleverde goederen voldoen aan de Overeenkomst. De uiteindelijke beoordeling of de door Altronic geleverde goederen en diensten aan de Overeenkomst beantwoorden, is aan Altronic.
 2. Indien Altronic dit, om welke reden dan ook, noodzakelijk acht, wordt de Klant verzocht vooruit te betalen; waarna het werk begint. In andere gevallen dan hierboven beschreven zal Altronic de productiewerkzaamheden starten zodra de bestelling van de Klant binnen is.
 3. Indien Altronic dit noodzakelijk acht, zal Altronic reparatiewerkzaamheden uitvoeren die onder de reikwijdte van de Overeenkomst vallen. In sommige gevallen kunnen deze reparatiewerkzaamheden voor de Klant onder de toepasselijke garantie vallen. De beoordeling of bepaalde reparatiewerkzaamheden onder de geldende garantie vallen, is altijd aan Altronic.
 4. Altronic is gerechtigd bij herstelwerkzaamheden kosten in rekening te brengen bij de Klant, wanneer Altronic dit noodzakelijk acht.
 5. In principe zal Altronic geen restitutie aan de Klant uitvoeren, tenzij Altronic dit gerechtvaardigd en noodzakelijk acht.
 6. Altronic zal bij de uitvoering van de Overeenkomst met Klant steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Bij de uitvoering van de Overeenkomst handelt Altronic in overeenstemming met de op dat moment geldende professionele standaarden. Deze professionele normen kunnen van tijd tot tijd veranderen, ook als gevolg van technologische ontwikkelingen.
 7. Altronic kan de Overeenkomst met de Klant op ieder moment opzeggen. Dit betekent dat Altronic niet meer voor de Klant produceert en zodra dit mogelijk is, zal Altronic stoppen met het versturen van prijslijsten (vermeld in artikel 3.1) naar de Klant. Indien Altronic na beëindiging van de Overeenkomst echter per ongeluk de prijslijst alsnog toestuurt, kan de Klant geen aanspraak maken op productiewerkzaamheden, goederen of andere diensten van Altronic.
 8. Klant heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst op te zeggen. Bestaande rechtsverhoudingen tussen Altronic en Klant dienen in dit geval afgewikkeld te worden. Zie onder meer artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden.

6. Leveringsclausules

 1. De levertijd/termijn van door Klant bestelde artikelen bedraagt in beginsel 2 tot 3 dagen, maar de levertijd staat niet vast. De levering kan op elk moment worden uitgesteld. Is er vertraging bij een bestelling? Er geldt dan geen vaste levertijd.
 2. Indien de bezorging vertraging ondervindt, wordt de klant hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte gesteld.
 3. Levering vindt plaats zodra de productie is voltooid.

7. Betalingsvoorwaarden

 1. Wanneer Klant voor de eerste keer een bestelling bij Altronic plaatst, dient betaling vooraf te geschieden. Na een succesvolle eerste bestelling/betaling wordt eveneens de procedure gevolgd zoals beschreven in artikel 7.2.
 2. De factuur voor de geleverde goederen wordt gelijktijdig met de levering van de bestelling door de Klant verzonden. Voor deze factuur geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 3. Bij creditcardbetalingen wordt de betaling vooraf gevraagd, of bij verzending van de bestelling naar de Klant. Voor betaling met creditcard worden bovendien extra kosten in rekening gebracht door Altronic, aangezien deze extra kosten ook door Altronic betaald moeten worden.
 4. Wanneer de factuur niet binnen de betalingstermijn zoals beschreven in artikel 7.2 is betaald, volgt een eerste betalingsherinnering. De betaaltermijn voor deze herinnering bedraagt 14 dagen. Bij deze eerste betalingsherinnering wordt Klant geïnformeerd over de administratiekosten (€ 30,00) die bij een tweede betalingsherinnering in rekening worden gebracht.
 5. Indien de factuur na de eerste betalingsherinnering niet is betaald, volgt een tweede betalingsherinnering. De betalingstermijn voor de tweede betalingsherinnering bedraagt 5 werkdagen. Ook bij deze tweede herinnering worden de administratiekosten aan de Klant in rekening gebracht, conform artikel 7.4.
 6. Indien de tweede betalingsherinnering niet door Klant is betaald, zal Altronic de nodige stappen ondernemen om de wettelijk toegestane kosten aan Klant in rekening te brengen. Indien nodig wordt een derde partij ingeschakeld om openstaande bedragen te innen.

8. Wettelijke rente/buitengerechtelijke kosten

 1. Bij niet tijdige betaling van openstaande facturen is Altronic bevoegd wettelijke rente, conform het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen; in rekening te brengen vanaf de dag waarop het verzuim in de Overeenkomst is ontstaan.
 2. De buitengerechtelijke kosten die Altronic (of een ingeschakelde derde) maakt, kunnen aan de verschuldigde Klant in rekening worden gebracht.

9. Aansprakelijkheid

 1. Bij levering van ontsteking(en): Altronic levert ontsteking(en) aan Klant. Gezien de aard van de doelstelling(en) waarvoor deze ontsteking wordt gebruikt (onder meer auto's met relatief oude bouwjaren) kan Altronic in beginsel niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade en andere schade.
 2. De bewijslast ten aanzien van complicaties bij door Altronic uitgevoerde ontsteking(en) ligt altijd bij de Klant. De beoordeling of de onderbouwing van een eventuele tekortkoming aan de zijde van Albertronic voldoende is, is altijd aan Albertronic. Bij deze beoordeling werkt en beoordeelt Altronic steeds volgens de geldende beroepsnormen en conform de maatstaf van redelijkheid en billijkheid.
 3. Bij levering van een “Batterijmanagementsysteem”: Het BMS is bedoeld om ondersteuning te geven aan bestaande batterij(en) van Klant. Dit Battery Management Systeem regelt het laden/ontladen van de batterijen bij de klant in goede banen. Vanwege de aard van het product, ondersteund door het Battery Management System, kan de batterij (vaak krachtige apparaten) door Altronic worden ondersteund nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade of complicaties wanneer Klant gebruik maakt van het Batterijmanagementsysteem.
 4. Indien leveringen niet bij de Klant worden afgeleverd: De verantwoordelijkheid bij deze gebeurtenissen ligt altijd bij de koeriersdienst. Altronic kan in dergelijke gevallen nimmer aansprakelijk worden gesteld.

10. Auteursrechtreglement met betrekking tot Altronic

 • Bij het gebruik van afbeeldingen en andere vormen van inhoud in prijslijsten en/of op de website zorgt Altronic ervoor dat dit gebeurt in overeenstemming met de geldende auteursrechtwetgeving.

11. Klachten en de afhandeling daarvan

 1. Wanneer de Klant een klacht (of klachten) heeft over de producten/artikelen van Altronic, dient deze klacht (deze klachten) duidelijk en volledig omschreven te worden. Van de Cliënt wordt verwacht dat hij de klachten duidelijk en volledig kan omschrijven, gegeven de geldende professionele normen.
 2. De Klant dient een klacht (klachten) over gebrekkige producten of diensten binnen bekwame tijd bij Altronic in te dienen. Dit is nadat de Klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. In het kader van deze bepaling/artikel is een kennisgeving binnen een maand tijdig.
 3. Ook bij klachten is het de Klant nimmer toegestaan bedragen te verrekenen met de factuur van Altronic. De klant is niet toegestaan om het factuurbedrag dat aan Altronic moet worden betaald te verlagen. De bevoegdheid om factuurbedragen te verlagen ligt altijd en uitsluitend bij Altronic.
 4. De Klant dient Altronic altijd in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van klachten en, indien zulks door Altronic wordt besloten, zorg te dragen voor vervanging of herstel van de geleverde goederen.
 5. De beoordeling of een gebrek voor vergoeding van kosten in aanmerking komt, ligt altijd bij Altronic.
 6. In geval van gebrekkige producten/artikelen of diensten waarover de Klant heeft geklaagd, zal Altronic binnen redelijke grenzen; zorgen voor reparatiewerkzaamheden.
 7. De beoordeling of wat in artikel 11.6 van deze Algemene Voorwaarden is beschreven “binnen redelijke grenzen” ligt, is aan Altronic. Uiteraard betracht Altronic de nodige zorgvuldigheid bij deze beoordeling.
 8. De Klant wordt geacht bepaalde kennis te hebben over hoe op deze wijze met producten om te gaan, en door Altronic te worden behandeld. Dit is de verantwoordelijkheid van de Klant.

12. Vertrouwelijkheid

 • De Klant en Altronic zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of uit andere bron hebben verkregen; in het kader van de Overeenkomst tussen de Klant en Altronic. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door één van de partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 • Altronic conformeert zich aan de geldende privacywetgeving (AVG). Bekijk de privacyverklaring hier (hyperlink) van Albertronic.

14. Betekenis en interpretatie van de Algemene Voorwaarden

 • Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter van enige bepaling uit de Overeenkomst en de Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, zal de betreffende bepaling in ieder geval een evenveel overeenkomstige betekenis hebben wat betreft de inhoud en strekking van de overeenkomst. de betekenis, zodat deze kan worden toegepast.

15. Omvang na beëindiging Overeenkomst

 • De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een Overeenkomst van kracht blijven, blijven daarna van toepassing en van kracht; en beide partijen (Albertronic en de Klant) blijven hieraan gebonden.

16. Tegenstrijdige clausules

 • Indien deze Algemene Voorwaarden en de orderbevestiging tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de orderbevestiging opgenomen voorwaarden, indien een uitdrukkelijke orderbevestiging is afgegeven. In alle overige gevallen zijn deze Algemene Voorwaarden leidend.

17. Toepasselijk recht

 • Op alle Overeenkomsten tussen Altronic en Klant is Nederlands recht van toepassing.

18. Bevoegde rechtbank

 • De Rechtbank Rotterdam (afdeling civiele zaken) is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Altronic de bevoegdheid een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, indien de Rechtbank Rotterdam niet bevoegd is van het geschil kennis te nemen.