1. Algemene voorwaarden Albertronic B.V.

In dit document vindt u de Algemene Voorwaarden van Albertronic B.V. Allereerst is het goed u te informeren dat Albertronic B.V. hierbij Algemene Voorwaarden van andere partijen afwijst.

Uitleg van definities in deze Algemene voorwaarden:

 • Aannemer: Particuliere onderneming[1] Albertronic, vanaf nu aangeduid als Albertronic.
 • Klant: Iedere natuurlijke persoon of onderneming die diensten van Albertronic afneemt of met wie Albertronic in onderhandeling is over het sluiten van een deal/Overeenkomst.
 • Overeenkomst: Iedere Overeenkomst die tussen Albertronic en Opdrachtgever tot stand is gekomen, ongeacht hoe deze tot stand is gekomen.
 • Schriftelijke communicatie: Elke vorm van communicatie die niet mondeling plaatsvindt. Digitale communicatie[2] valt dus ook onder deze beschrijving.

2. Toepasselijkheid

 • De Albertronic Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van, en Overeenkomst met Albertronic of tussen Albertronic en een Klant waarop Albertronic deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De Albertronic Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de voorwaarden van de Opdrachtgever: deze worden in beginsel van de hand gewezen. Alleen in situaties waarin partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen dat de Albertronic-voorwaarden niet van toepassing zijn, zijn de Albertronic-voorwaarden niet van toepassing.

3. Prijzen

 1. De prijs voor de te leveren zaken en/of diensten is de prijs zoals vermeld in het aanbod van Albertronic, in de per e-mail verzonden prijslijst. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden zaken en/of diensten niet verhoogd zonder dat een Klant daarvan op de hoogte is gesteld.
 2. De door Albertronic genoemde prijzen zijn exclusief btw.

4. De overeenkomst

 1. Wanneer Albertronic kennis heeft gemaakt met een potentiële klant, en Albertronic besluit deze klant op te nemen in het klantenbestand, wordt een lijst met goederen en prijzen gemaild naar Klant. Wanneer Klant vervolgens (op basis van deze gemailde lijst) een bestelling plaatst, wordt door Albertronic per e-mail een orderbevestiging gestuurd. Deze wijze van totstandkoming van een Overeenkomst sluit andere vormen van totstandkoming van een Overeenkomst tussen Albertronic en Klant nimmer uit.
 2. De Overeenkomst tussen Albertronic en Opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 BW). Deze kan zowel schriftelijk als mondeling tot stand komen, met inachtneming van de definitie die in artikel 1 van deze voorwaarden aan "Overeenkomst" wordt gegeven.[1]
 3. Medewerkers van Albertronic of door Albertronic ingeschakelde derden kunnen geen bindende Overeenkomst met de Opdrachtgever aangaan. Toezeggingen (mondeling of schriftelijk) binden Albertronic niet dan nadat en voor zover zij door een bevoegde vertegenwoordiger van Albertronic zijn bevestigd.
 4. De tussen Albertronic en de Klant gesloten Overeenkomst(en) hebben in beginsel geen vaste looptijd.
 5. Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst(en) met Albertronic kunnen alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.
 6. De productie van bestelde artikelen door Opdrachtgever bij Albertronic start nadat de bestelling is geplaatst en bij Albertronic is aangekomen.
 7. Voor eenmalige opdrachten gelden dezelfde procedures als beschreven in de Algemene voorwaarden.

[1] Voor de volledigheid: Verklaringen, waaronder aankondigingen, kunnen in elke vorm worden gedaan en kunnen in elke gedraging worden ingebed (zie artikel 3:37 BW).

5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Albertronic garandeert te allen tijde dat geleverde zaken aan de Overeenkomst beantwoorden. De uiteindelijke beoordeling of de door Albertronic geleverde zaken en diensten aan de Overeenkomst beantwoorden, is aan Albertronic.
 2. Indien Albertronic het nodig acht, om welke reden dan ook, wordt de klant verzocht vooruit te betalen, waarna de werkzaamheden beginnen. In andere gevallen dan hierboven beschreven, start Albertronic met de productiewerkzaamheden zodra de bestelling van de klant binnen is.
 3. Indien Albertronic dit noodzakelijk acht, zal Albertronic reparatiewerkzaamheden verrichten die onder de Overeenkomst vallen. In sommige gevallen vallen deze herstelwerkzaamheden voor de Klant onder de toepasselijke garantie. De beoordeling of bepaalde reparatiewerkzaamheden onder de toepasselijke garantie vallen, is altijd aan Albertronic.
 4. Albertronic is gerechtigd om kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever in geval van reparatiewerkzaamheden, wanneer Albertronic dit noodzakelijk acht.
 5. Albertronic zal in beginsel geen restitutie aan de Klant verrichten, tenzij Albertronic dit gerechtvaardigd en noodzakelijk acht.
 6. Albertronic zal bij de uitvoering van de Overeenkomst met de Opdrachtgever steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Bij de uitvoering van de Overeenkomst handelt Albertronic volgens de op dat moment geldende professionele normen. Deze professionele standaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen, mede door technologische ontwikkelingen.
 7. Albertronic kan de overeenkomst met de klant te allen tijde opzeggen. Dit betekent dat Albertronic niet langer voor de klant produceert en zodra dit mogelijk is, zal Albertronic stoppen met het toezenden van prijslijsten (genoemd in artikel 3.1) aan de klant. Indien Albertronic na beëindiging van de overeenkomst de prijslijst per abuis toch blijft toesturen, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op productiewerkzaamheden, goederen of andere diensten van Albertronic.
 8. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst te annuleren. Bestaande rechtsverhoudingen tussen Albertronic en Opdrachtgever dienen in dat geval te worden afgewikkeld. Zie onder meer artikel 15 van deze Voorwaarden.

6. Leveringsvoorwaarden

 1. De levertijd van door de Klant bestelde artikelen is in principe 2 tot 3 dagen, maar de levertijd staat niet vast. De levering kan op elk moment worden uitgesteld. Is er vertraging bij een bestelling? In dat geval is er geen vaste levertijd.
 2. De klant wordt schriftelijk of telefonisch op de hoogte gesteld als de levering vertraging oploopt.
 3. De levering vindt plaats zodra de productie is voltooid.

7. Betalingsvoorwaarden

 1. Wanneer Opdrachtgever voor de eerste keer een bestelling plaatst bij Albertronic, dient betaling vooraf te geschieden. Na een succesvolle eerste bestelling/betaling wordt tevens de procedure gevolgd zoals beschreven in artikel 7.2.
 2. De factuur voor de geleverde goederen wordt gelijktijdig verzonden met de levering van de bestelling door de Klant. Op deze factuur is een betalingstermijn van 30 dagen van toepassing.
 3. Bij creditcardbetalingen wordt betaling vooraf gevraagd, of op het moment dat de bestelling naar de klant wordt gestuurd. Bij betaling per creditcard worden ook extra kosten in rekening gebracht door Albertronic, aangezien deze extra kosten ook door Albertronic betaald moeten worden.
 4. Wanneer de factuur niet binnen de betalingstermijn zoals beschreven in artikel 7.2 is betaald, volgt een eerste betalingsherinnering. De betalingstermijn van deze aanmaning is 14 dagen. Bij deze eerste betalingsherinnering wordt de Klant geïnformeerd over de administratiekosten (€ 30,00) die in rekening worden gebracht bij een tweede betalingsherinnering.
 5. Als de factuur na de eerste betalingsherinnering nog niet is betaald, volgt een tweede betalingsherinnering. De betalingstermijn voor de tweede betalingsherinnering is 5 werkdagen. Ook bij deze tweede aanmaning worden de administratiekosten aan de Klant in rekening gebracht, conform artikel 7.4.
 6. Indien de tweede betalingsherinnering door Opdrachtgever niet is betaald, zal Albertronic passende stappen ondernemen om Opdrachtgever de wettelijk toegestane kosten in rekening te brengen. Indien nodig wordt een derde ingeschakeld om de openstaande bedragen te innen.

8. Wettelijke rente/extra gerechtelijke kosten

 1. Bij niet tijdige betaling van openstaande facturen is Albertronic bevoegd de wettelijke rente volgens het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen; te rekenen vanaf de dag waarop het verzuim van de Overeenkomst is ingetreden.
 2. De door Albertronic (of een ingeschakelde derde) gemaakte buitengerechtelijke kosten kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9. Aansprakelijkheid

 1. In geval van levering van ontsteking(en): Albertronic levert ontsteking(en) aan Opdrachtgever. Gezien de aard van het doel of de doelen waarvoor deze ontsteking(en) worden gebruikt (o.a. auto's met relatief oude bouwjaren), kan Albertronic in beginsel niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade en andere schade.
 2. De bewijslast ten aanzien van complicaties met door Albertronic gemaakte ontsteking(en) ligt altijd bij de Klant. De beoordeling of de onderbouwing van een gebrek aan de zijde van Albertronic voldoende is, ligt altijd bij Albertronic. Albertronic werkt en beoordeelt bij deze beoordeling altijd naar de geldende professionele maatstaven en conformeert zich aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
 3. In het geval van het leveren van een "Battery management system": Het BMS is bedoeld om ondersteuning te geven aan bestaande accu('s) van de klant. Dit Battery Management System regelt het laden/ontladen van accu's bij de klant in de juiste richting. Vanwege de aard van het product dat door het Battery Management System wordt ondersteund, de accu (vaak krachtige apparaten), kan Albertronic nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade of complicaties bij het gebruik van het Battery Management System door de klant.
 4. In het geval dat leveringen niet bij de Klant worden afgeleverd: De verantwoordelijkheid in deze gevallen ligt altijd bij de koeriersdienst. Albertronic kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke gevallen.

10. Auteursrechtregels met betrekking tot Albertronic

 • Bij het gebruik van afbeeldingen en andere vormen van content in prijslijsten en/of op de website zorgt Albertronic ervoor dat dit gebeurt in overeenstemming met de geldende auteurswetgeving.

11. Klachten en hoe deze worden behandeld

 1. Wanneer de Cliënt een klacht (of klachten) heeft over de producten/artikelen van Albertronic, dient deze klacht (of dienen deze klachten) duidelijk en volledig te worden omschreven. Van de Cliënt wordt verwacht dat hij in staat is om klachten duidelijk en volledig te omschrijven in het licht van de geldende professionele standaarden.
 2. De Klant dient een klacht (klachten) over gebrekkige producten of diensten binnen bekwame tijd bij Albertronic in te dienen. Dit is nadat de Klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Een melding binnen één maand is in het kader van deze bepaling/artikel tijdig.
 3. Ook in geval van reclames is het Opdrachtgever nimmer toegestaan bedragen te verrekenen met de factuur van Albertronic. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het factuurbedrag dat aan Albertronic betaald dient te worden te verlagen. De bevoegdheid tot het verlagen van factuurbedragen ligt altijd en uitsluitend bij Albertronic.
 4. De Opdrachtgever dient Albertronic steeds in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van klachten en, indien Albertronic daartoe besluit, zorg te dragen voor vervanging of herstel van de geleverde zaken.
 5. De beoordeling of een defect in aanmerking komt voor vergoeding van kosten is altijd aan Albertronic.
 6. In geval van gebrekkige producten/artikelen of diensten waarover de Klant heeft gereclameerd, zal Albertronic binnen redelijke grenzen zorg dragen voor herstelwerkzaamheden.
 7. De beoordeling of hetgeen in artikel 11.6 van deze Voorwaarden is omschreven "binnen redelijke grenzen" valt, is aan Albertronic. Uiteraard neemt Albertronic bij deze beoordeling de nodige zorgvuldigheid in acht.
 8. De Klant wordt geacht een zekere kennis te hebben van hoe op deze manier met producten om te gaan en door Albertronic te worden behandeld. Dit is de verantwoordelijkheid van de Klant.

12. Vertrouwelijkheid

 • Opdrachtgever en Albertronic zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Albertronic van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13. GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 • Albertronic voldoet aan de geldende privacywetgeving (GDPR). Bekijk hier de privacyverklaring (hyperlink) van Albertronic.

14. Betekenis en interpretatie van de Algemene voorwaarden

 • Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst en de Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in ieder geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat deze kan worden toegepast.

15. Werkingssfeer na beëindiging van de Overeenkomst

 • De bepalingen van deze Voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een Overeenkomst van kracht blijven, blijven nadien van toepassing en gelden en beide partijen (Albertronic en Opdrachtgever) blijven gebonden.

16. Tegenstrijdige clausules

 • In het geval dat deze Algemene Voorwaarden en de orderbevestiging tegenstrijdige voorwaarden bevatten, zijn de in de orderbevestiging opgenomen voorwaarden van toepassing indien een expliciete orderbevestiging is afgegeven. In alle andere gevallen zijn deze Voorwaarden leidend.

17. Toepasselijk recht

 • Op alle Overeenkomsten tussen Albertronic en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

18. Bevoegde rechtbank

 • De rechtbank Rotterdam, (afdeling burgerlijke zaken) is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Albertronic de bevoegdheid een geschil voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter indien de Rechtbank Rotterdam niet bevoegd is van het geschil kennis te nemen.